Προσοχή: Η εκτέλεση JavaScript είναι απενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή για αυτόν τον ιστότοπο. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σε αυτήν την έρευνα. Επαληθεύστε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ

Το ηλεκτρονικό αυτό έντυπο/ερωτηματολόγιο αποτελεί το ένα από δύο σχετικά έντυπα που αποσκοπούν στον έλεγχο της συμπλήρωσης όλων των απαιτήσεων για την απονομή διδακτορικού τίτλου σε υποψήφιο/α φοιτητή/τρια. Στο έντυπο/ερωτηματολόγιο αυτό καταγράφεται ο έλεγχος που γίνεται από τo Τμήμα του/της υποψήφιου/ας φοιτητή/τριας

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει 13 ερωτήσεις.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ
Όνομα:
Επίθετο:
Αριθμός Φοιτητή/τριας:
Τμήμα:
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ανέβασμα αποσπάσματος από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία ορίστηκε η τριμελής εξεταστική επιτροπή του/της φοιτητή/τριας.
  Τίτλος Σχόλιο Όνομα αρχείου
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Διδακτορική Διατριβή παρουσιάστηκε σε ανοικτή διάλεξη, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες, έγινε συζήτηση και διευκρινίσεις της Διατριβής σε κατ ιδίαν συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής και ακολουθήσε σύσκεψη της Επιτροπής και διαμόρφωση της τελικής εισήγησής της;
Ημερομηνία υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:
Open date/time selector
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ανέβασμα γραπτής εισήγησης της Εξεταστικής Επιτροπής όπως υποβλήθηκε
  Τίτλος Σχόλιο Όνομα αρχείου
ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ανέβασμα αντιγράφου διατριβής υποψήφιου/ας φοιτητή/τριας
  Τίτλος Σχόλιο Όνομα αρχείου
ΤΜHΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Έχουν εκπληρωθεί οι όποιες απαιτήσεις του τμηματικού Κανόνα;
ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Έχουν γίνει οι απαιτούμενες (σε αριθμό και είδος) επιστημονικές δημοσιεύσεις πριν την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται από το Τμήμα/Σχολή;
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ανέβασμα αποσπάσματος από τα πρακτικά της οικείας Σχολής με την οποία εγκρίθηκε η προώθηση του/της διδακτορικού/ής φοιτητή/τριας στη Σύγκλητο για αποφοίτηση.
  Τίτλος Σχόλιο Όνομα αρχείου