Λυπούμαστε, αλλά η έρευνα έχει λήξει και δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με Υπηρεσία Έρευνας - Αίτημα ΣΕΕΚ:
Research@cut.ac.cy
Survey Error