Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή της 3ης Παγκύπριας Ημερίδας Στατιστικής επιδιώκει την υποβολή επιστημονικών εργασιών υψηλού επιπέδου οι οποίες να προάγουν τη θεωρία και τις εφαρμογές της Στατιστικής Επιστήμης.

Θεματικές ενότητες της Ημερίδας:

 • Αναλυτική των Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Μηχανική Μάθηση-Νευρωνικά Δίκτυα
 • Στατιστική και Διαδίκτυο
 • Αναλογισµός – Ασφαλιστικά Μαθηματικά
 • Αξιοπιστία
 • Βιοστατιστική – Βιοµετρία -Βιοπληροφορική– Ιατρική Στατιστική
 • Διοικητική Κινδύνου
 • Εκπαιδευτική Στατιστική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Θεωρία Αποφάσεων
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Κοινωνική Στατιστική
 • Μαθηματική Στατιστική
 • Μπεϋζιανή Στατιστική
 • Οικονοµετρία – Οικονομική Στατιστική
 • Περιβαλλοντική Στατιστική
 • Πρόβλεψη – Χρονοσειρές
 • Στατιστική δημοσκοπήσεων – ∆ειγµατοληψία
 • Στατιστική και Δεοντολογία – Διαφάνεια
 • Στοχαστικές ∆ιαδικασίες