Στόχοι

Οι στόχοι της Κυπριακής Ερευνητικής ομάδας του ΤΕΠΑΚ είναι:

  • Ανάλυση του Εθνικού οικιστικού αποθέματος της Κύπρου.
  • Ανάλυση πιλοτικών κατοικιών με ενδελεχείς μελέτες στο κτιριακού απόθεμα του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).
  • Προσδιορισμό των οικιστικών τυπολογιών του ΚΟΑΓ και καθορισμό αντίστοιχων αντιπροσωπευτικών κατοικιών.
  • Υπολογισμό της κατανάλωσης /εξοικονόμησης ενέργειας και εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στον οικιστικό τομέα.
  • Προετοιμασία ενημερωτικών φυλλαδίων που περιγράφουν τα κατασκευαστικά στοιχεία και την αντίστοιχη κατανάλωση/εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα ανά τυπολογία.
  • Τη διερεύνηση βασικών και φιλόδοξων σεναρίων ανακαίνισης για ενεργειακή αναβάθμιση.
  • Προσδιορισμός και ομαδοποίηση/οργάνωση δεικτών ενεργειακής απόδοσης που αντικατοπτρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση και την ενεργειακή ανακαίνιση.
  • Συστάσεις για την καλυτέρευση του τρόπου παρακολούθησης και αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα της Κύπρου στο EPISCOPE: http://episcope.eu/building-typology/country/cy/