Τυπολογίες Κτιρίων

Στα πλαίσια της έρευνας αυτής η υφιστάμενη κατάσταση πιλοτικών κατοικίων προσομοιώθηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό ΤΑBULA.xls tool και το επίσημο λογισμικό της Κύπρου, isBEMCy. Γίνονται προσομοιώσεις για δύο σενάρια ανακαίνισης, το βασικό και το φιλόδοξο. Στην συνέχεια του έργου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δυο μεθόδων καθώς και οι συγκρίσεις των διαφορετικών μεθόδων.

Για τη διεκπεραίωση των στόχων αυτών  η ερευνητική ομάδα της Δρος. Δέσποινας Σεργίδου στο ΤΕΠΑΚ, συνεργάζεται με τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης μέσω του οποίου καθορίστηκαν οι δειγματικές πιλοτικές κατοικίες προς μελέτη, στις οποίες στηρίζεται η έρευνα.

Οικιστικές  τυπολογίες που μελετούνται:

  1. Κατοικίες Συνεχούς Δόμησης (Terraced Houses)
  2. Μονοκατοικίες (Single Family Houses)
  3. Πολυκατοικίες (Multi Family Houses)

Οι τυπολογίες κατοικιών έχουν χωριστεί σε τέσσερις χρονολογικές περιόδους:

  1. Μέχρι το 1980
  2. 1981-2006
  3. 2007 -2013
  4. 2014
Εικόνα 1: Εθνικές οικιστικές κτιριακές Τυπολογίες

Εικόνα 1: Εθνικές οικιστικές κτιριακές Τυπολογίες

Εικόνα 2: Παράδειγμα ενημερωτικού φυλλαδίου

Εικόνα 2: Παράδειγμα ενημερωτικού φυλλαδίου

Εικόνα 3: Παράδειγμα ενημερωτικού φυλλαδίου

Εικόνα 3: Παράδειγμα ενημερωτικού φυλλαδίου